ارسال خبر روزانه به پایگاه خبری چالوس رسانه

شما به عنوان یک شهروند، سردبیر پایگاه خبری چالوس رسانه باشید، می توانید خبرهای خود را از طریق این فرم برای چالوس رسانه ارسال کنید تا با درج نام خود در سایت و کانال چالوس رسانه به نمایش در آید.

نام و نام خانوادگی
نام من در خبر درج گردد
عنوان به صورت کوتاه و دارای کلمات اصلی خبر
نوع خبر
توضیح مفید و نسبتا مفصل از رویداد خبری وارد نمایید.
تاریخ خبر
تاریخی که این خبر اتفاق افتاده است را وارد نمایید.
فایل ها را به اینجا بکشید
فایل های قابل ارسال: عکس، PDF و فایل Zip , حداکثر حجم فایل: 20 MB.