ریاست علوم پزشکی مازندران

بازدید فرماندار چالوس و رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی استان مازندران از بیمارستان...